આંસુલા વિસ્તરણ સાધનો માટે મિસલામોડ ESD12 એન્ટી સ્ટેટિક શ્રેષ્ઠ ટ્વીઝર

વ્યાવસાયિક eyelash tweezer માટે મિસલામોડ વાયેટ ESD-12 શ્રેષ્ઠ ટ્વીઝર

$ 4.16 ડોલર $ 6.40 ડોલર

જથ્થો

વિગતો

લંબાઈ: 135mm

આકાર: સીધા

એન્ટી સ્ટેટિક ટ્વીઝર, પોપચાંની એક્સ્ટેન્શન્સને પસંદ કરવા માટે સંપૂર્ણ, તમારી ટેવ અનુસાર ચીઝની આકાર પસંદ કરો.

અમારા સ્ટોર શોધો